Esta promo finalizó

Te presentamos a las ganadoras:
Andrea Flores DNI: XX.XXX.617
Ana Maria Garcia DNI: XX.XXX.977
Agustina Pinero DNI: XX.XXX.711
Maria Eugenia Gonzalez Zeolla DNI: XX.XXX.086

Esta promo finalizó

Pronto conocerás a las ganadoras
Andrea Flores DNI: XX.XXX.617
Ana Maria Garcia DNI: XX.XXX.977
Agustina Pinero DNI: XX.XXX.711
Maria Eugenia Gonzalez Zeolla DNI: XX.XXX.086